Kitchen Corner Newton KS
Kitchen Corner Newton KS
607 N. Main St., Newton, KS 67114
316-283-4253